Upoluj okazję!

Producenci

PROGRAM RABATOWY DLA ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW

 

Zasady działania naszego programu lojalnościowego są bardzo proste: im częściej kupujesz, tym więcej zyskujesz!
Naszym zarejestrowanym Klientom oferujemy specjalne rabaty, uzależnione od ilości złożonych w sklepie MARTINIQA zamówień. Bierzemy pod uwagę wszystkie zamówienia niezależnie od ich wartości.
Rabaty naliczane są od wartości zamówionych produktów (nie dotyczą kosztów dostawy) i kształtują się następująco:
 • od 6 zamówienia do 10 zamówienia - 2%
 • od 11 zamówienia do 15 zamówienia - 3%
 • od 16 zamówienia do 20 zamówienia - 4%
 • od 21 zamówienia - 5%
Rabaty dotyczą wszystkich produktów, także tych objętych innymi promocjami.
O przyznaniu rabatu i jego wysokości Klient informowany jest e-mailem, każdorazowo po przekroczeniu progu ilości zamówień, uprawniającego do otrzymania rabatu. Przy naliczaniu rabatów brane pod uwagę będą tylko prawidłowo zrealizowane zamówienia. Nie będą liczone zamówienia nieodebrane lub zwrócone.
Warunkiem skorzystania z rabatów jest zarejestrowanie się w naszym sklepie i zalogowanie się na konto (zakładka - MOJE KONTO) podczas dokonywania zakupów. Ceny, które pojawią się przy produktach po zalogowaniu, będą już uwzględniać rabat w przysługującej Klientowi wysokości.

 

Regulamin programu lojalnościowego sklepu www.martiniqa.pl

 

§ 1. Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 6. Sklep Internetowy [MARTINIQA] (dalej także jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.martiniqa.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług;
 7. Strona – Usługodawca lub Klient;
 8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 10. Usługodawca –  Edyta Zbrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz, NIP 972-053-39-53, REGON 301439237;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 § 2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady programu lojalnościowego, zwanego dalej „Programem lojalnościowym” w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 § 3. Zakres, warunki i zasady Programu lojalnościowego

 1. Z Programu lojalnościowego mogą korzystać jedynie Klienci posiadający Konto i zamawiający Towary będąc zalogowanym na swoje Konto.

 2. Program lojalnościowy polega na tym, że Usługodawca udziela Klientom rabatów, uzależnionych od ilości złożonych w Sklepie Zamówień, niezależnie od ich wartości, zwanych dalej „Rabatami”.

3. Rabaty naliczane są od wartości zamówionych Towarów (nie dotyczą kosztów dostawy) i kształtują się następująco:

 • od 6 zamówienia do 10 zamówienia - 2%
 • od 11 zamówienia do 15 zamówienia - 3%
 • od 16 zamówienia do 20 zamówienia - 4%
 • od 21 zamówienia - 5%
Rabaty dotyczą wszystkich produktów, także tych objętych innymi promocjami.
4. O przyznaniu Rabatu i jego wysokości Klient informowany jest e-mailem, każdorazowo po przekroczeniu progu ilości Zamówień, uprawniającego do otrzymania Rabatu. Przy naliczaniu Rabatów brane pod uwagę będą tylko prawidłowo zrealizowane Zamówienia. Nie będą liczone zamówienia nieodebrane lub zwrócone.

5. Warunkiem skorzystania z Rabatów jest zarejestrowanie się w Sklepie i zalogowanie się na Konto (zakładka - MOJE KONTO) podczas składania Zamówienia. Ceny, które pojawią się przy Towarach po zalogowaniu, będą już uwzględniać Rabat w przysługującej Klientowi wysokości.

 § 4. Rozstrzyganie sporów

 1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 § 5. Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

 § 6. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: sklep@martiniqa.pl

telefon: +48 531 467 234

 

Strona główna   Strona główna